Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Základná škola s materskou školou Jelšava, Železničná ulica č. s. 245, 049 16 Jelšava Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie - „Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne“Vytlačiť
 


 
 

Zmena plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska magnezitu Jelšava – Dúbravský masív v Dobývacom priestore Jelšava v období 2022 – 2041.Vytlačiť
 


 
 

Vodná stavba „Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne“Vytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

EP7-1.jpg

 

 Informácie - http://www.minv.sk/?volby-ep


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie - Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov-chovateľovVytlačiť
 


 
 

Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10Vytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP a Mesto Jelšava upozorňuje obyvateľov, že v dňoch 06. 11. 2018, 07. 11. 2018 a 08. 11. 2018 boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok prispieva ku znečisťovaniu ovzdušia doprava a lokálne vykurovanie budov tuhými palivami. Žiadame obyvateľov, aby na spaľovanie pevného paliva používali iba na to určené palivo. Spaľovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané.      

Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé  účinky na ľudské zdravie ako aj podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Odporúčame obmedziť vetranie v čase inverzie i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľuďom.       Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na území SR sú online dostupné na stránke www.shmu.sk.


 
 

Komunálne voľby 2018 Vytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko - „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020.“ Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení upozornenia pred závažnou smogovou situáciou Vytlačiť
 


 
 

DO POZORNOSTI VLASTNÍKOM NEHNUTEĽNOSTÍ Vytlačiť
 


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Súťaž o najkrajšie jesenné strašidielko Vytlačiť
 


 
 

Drobný stavebný odpad Vytlačiť
 


 
 

SMS HLÁSNIKVytlačiť
 

SMS hlásnik - Urgentné informácie okamžite do mobilu občana formou SMS správ

  Mimoriadne situácie:sms.jpg

Včasné upozornenie občanov na meteorologické výstrahy:

- silný vietor, poľadovica, záplavy, snehová kalamita ...

  Rýchle upozornenie občanov o haváriách:

- odstávka vody, elektriny, plynu, uzávierka cesty ...                                   

  Rýchle info o zmenách:

- zmeny v kultúrnych a športových podujatiach

- plánované odstávky dodávok energií

- zmena termínu zasadnutia zastupiteľstva

  Náhrada obecného rozhlasu na miestach, kde nemá dosah...

Ak sa rozhodnete aktivovať službu SMS HLÁSNIK neváhajte navštíviť Kanceláriu prvého kontaktu.

Viac info 0917 913 806

 


 
 

Splav rieky Muráň - CenníkVytlačiť
 

 

 

spravy.jpg


 
 

Kancelária prvého kontaktu Vytlačiť
 


 
 

Jelšava videoVytlačiť
 


 
 

Jelšavskí pohorelci 190. výročie požiaru mesta Vytlačiť
 


 
 

Platobný terminál Vytlačiť
 

Stále bežnejšou metódou platieb u obchodníkov ako aj v rôznych inštitúciách, je aj platba prostredníctvom platobného terminálu. Bežnými platobnými spôsobmi na Mestskom úrade bola klasická platba v hotovosti, alebo platba prostredníctvom internet bankingu (prevodom z účtu na účet). Oznamujeme Vám, že k týmto dvom spôsobom platby pribudol od 1. 6. 2019 aj ďalší a to platba prostredníctvom platobného terminálu priamo na Mestskom úrade. Dúfame, že aj tento spôsob platby bude z vašej strany využívaný a že nám všetkým zase o trošku uľahčí život. 


 
 

„Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri Štadióne“ - vyjadrenieVytlačiť
 


 
 

ZBER ELEKTROODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V MESTE JELŠAVA Vytlačiť
 


 
 

Zmena termínu zberu skla !!!Vytlačiť
 

Zmena termínu zberu skla z 7.5.2019 na 6.5.2019 !!!


 
 

V účinnosti je zmena Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane lesov vo vlastníctve mesta Jelšava Vytlačiť
 

V účinnosti je zmena Všeobecne záväzného nariadenia  o ochrane lesov vo vlastníctve mesta Jelšava 
 
     Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Mestským zastupiteľstvom v Jelšave bola na aprílovom zasadnutí schválená nasledovná zmena Všeobecne záväzného nariadenia  o ochrane lesov vo vlastníctve mesta Jelšava:  Zbierať, manipulovať a pripravovať pre vlastnú potrebu drevo po ťažbe do max. priemeru 7 cm s kôrou na jeho hrubšom konci je povolený pre obyvateľov mesta starším ako 18 rokov s trvalým pobytom v meste Jelšava. Zber dreva je povolený počas pracovných dní v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. 
 
Z. CH. 


 
 

Obyvatelia môžu žiadať o poskytnutie dotácie na výmenu vykurovacích zariadení v domácnostiachVytlačiť
 

Obyvatelia môžu žiadať o poskytnutie dotácie na výmenu vykurovacích zariadení v domácnostiach 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Jelšave sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Jelšava o poskytovaní dotácií na výmenu vykurovacích zariadení v domácnostiach, predmetom ktorého je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na výmenu vykurovacích zariadení v domácnostiach a podmienky, za ktorých môžu byť dotácie poskytované.  
 
      Predmetná dotácia môže byť poskytnutá fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Jelšava minimálne 1 rok, s vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti, kde výmenu vykurovacieho zariadenia plánuje t. j., ktorá je predmetom žiadosti a ktorá nemá žiadne záväzky voči mestu, organizáciám zriadeným mestom a obchodným spoločnostiam založených mestom.  
 
     Pod pojmom výmena vykurovacieho zariadenia pre účel tohto VZN sa rozumie: - výmena vykurovacieho zariadenia na tuhé palivo pri zmene na iný ekologickejší druh vykurovania (zemný plyn, elektrická energia, iné obnoviteľné zdroje energií), - výmena zastaraného vykurovacieho zariadenia na tuhé palivo (uhlie, drevo, brikety a pelety) za nové modernejšie spĺňajúce emisné požiadavky (krbové kachle, krbové vložky a iné vykurovacie zariadenia). 
 
      Žiadosť o poskytnutie predmetnej dotácie sa predkladá v písomnej forme na tlačive, ktoré tvorí prílohu predmetného VZN (VZN je zverejnené na webovom sídle mesta v časti VZN). Tlačivo žiadosti v prípade záujmu bude žiadateľovi poskytnuté aj na sekretariáte primátora. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je fotodokumentácia starého ako aj nového vykurovacieho zariadenia  a doklad(kópia) o úhrade ceny nového vykurovacieho zariadenia zakúpeného v obchodnej sieti ako aj popis technických údajov od výrobcu, ktoré bude z časti financované z predmetnej dotácie. Podmienkou zakúpeného zariadenia je minimálne jeho energetická trieda A resp. 3. emisná trieda (u kotlov na tuhé palivo). Lehota na podávanie žiadostí je v kalendárnom roku  do 30. júna.  
 
Z.CH.


 
 

Oznam - Mesto Jelšava a firma Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota žiada obyvateľov o zabezpečenie prejazdu nákladných vozidiel firmy Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota počas vývozných dní odpadu správnym parkovaním osobných motorových vozidiel obyvateľov.Vytlačiť
 


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste Jelšava 2019Vytlačiť
 


 
 

Do pozornosti vlastníkom nehnuteľnostíVytlačiť
 

Mesto Jelšava, ako správca daní upozorňuje vlastníkov nehnuteľností u ktorých došlo k zmene vlastníctva k nehnuteľnostiam v priebehu roka 2018 a to nadobudnutím nehnuteľností kúpnou zmluvou, v rámci dedičského konania alebo  predaj nehnuteľností, že sú v zmysle zákona č. 585/2004 Z.z. v znení neskorších doplnkov a zmien povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností  v termíne do 31.01.2019.

                Tlačivá daňového priznania a bližšie informácie budú poskytnuté na Mestskom úrade v kancelárii č. 26, alebo elektronicky na  financie@jelsava.sk.                                                                  


 
 

Plán zberu TKO a SZ v meste JelšavaVytlačiť
 


 
 

Vzhľadom k tomu, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. a vyhlášky č. 31/2003 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( § 5 odst.1 a 2 ) dochádza aj v našom meste k prideľovaniu orientačných čísiel, upozorňujeme občanov na povinnosť bezplatnej výmeny občianskych preukazov.Vytlačiť
 

UPOZORNENIE Upozorňujeme obyvateľov na povinnosť bezplatnej výmeny občianskych preukazov. Ako sme už niekoľkokrát informovali, že aj v našom meste sa do informačných systémov adries doplňovali orientačné čísla, ktoré boli určené každému bytovému domu aj rodinnému domu, v údajoch uvedených v občianskych preukazoch dochádza k zmene resp. doplneniu. Znamená to, že k súpisnému číslu sa uvádza aj orientačné číslo. Vzhľadom k tomu je povinnosťou každého obyvateľa zosúladiť správnosť údajov vo svojich dokladoch totožnosti. Táto výmena resp. zmena je oslobodená od poplatku a spravidla by sa mala vykonať do 30 dní od vykonania zmeny (doplnenie do registrov adries sa vykonalo v mesiaci júl 2018). Občiansky preukaz je možné vybaviť denne počas stránkových hodín na Okresnom riaditeľstve PZ, oddelení dokladov v Revúcej, Ul. Remeselnícka. Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že každý rodinný aj bytový dom musí byť označený okrem súpisného čísla aj orientačným číslom (plechová tabuľka v červenom ráme a s červeným orientačným číslom). Každému rodinnému aj bytovému domu boli v minulosti takéto tabuľky s orientačnými číslami pridelené, ak ich však niektorý rodinný či bytový dom nemá, je potrebné to nahlásiť na tunajší MsÚ (p, Bc. Sabonovej).


 
 

Mesto Jelšava opätovne získalo Pečať rozvoja obcí a miestVytlačiť
 

pecat.jpg


 
 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste JelšavaVytlačiť
 

propagaciaKS.jpg


 
 

Prepravná služba „ Sociálny taxík ˮ Vytlačiť
 


 
 

Ako nakladať so stavebným odpadom? Vytlačiť
 


 
 

Oskar bez bariér 2016Vytlačiť
 

                                                                              Vyhrali sme!  
                                                                    Oskar bez bariér 2016 


Mesto Jelšava sa prihlásilo do súťaže ZMOS „Oskar bez bariér 2016“. Prihlásiť sa mohli mestá i obce, ktoré poskytujú svojim obyvateľom sociálne služby, a to inovatívne, rôznorodé, či poskytované viacerým skupinám obyvateľov.   
Jelšavu sme nominovali za kompexnosť poskytovaných sociálnych služieb v  r. 2016 a v ostatných troch rokoch. Mesto podporuje totiž už vyše 10 rokov prácu terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Od r. 2015 je prevádzkovateľom Komunitného centra Jelšava. Budovu komunitného centra v predchádzajúcich rokoch zrekonštruovalo a vybavilo, čím zachránilo ďalšiu historickú pamiatku v centre mesta. Zapojilo sa do oboch národných projektov, podporujúcich komunitné centrá a prevádzkovalo komunitné centrum z vlastných prostriedkov v čase medzi oboma projektami. Mesto zrekonštruovalo z vlastných zdrojov kuchyňu zariadenia opatrovateľskej služby. Toto zariadenie prevádzkuje od r. 2002. Odvtedy prebehli rekonštrukčné práce v kotolni, práčovni, sušiarni. Došlo k výmene podlahovej krytiny, úpravám suterénu, výmene nábytku. Zariadenie bolo vybavené polohovateľnými posteľami. Mesto opravilo budovu denného stacionára na Teplickej ulici, kde spoločnosť SENIOR HOME, n. o. poskytuje od 1.1.2017 sociálnu službu 60 – tim seniorom.

 
Veľmi nás všetkých potešilo, že sa mesto Jelšava ocitlo v nominácii na hlavnú cenu spoločne s mestami Brezno a Nitra. Predstavitelia mesta boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov na 28. sneme ZMOS v Bratislave.  

Večer 17.5.2017 nás v Inchebe čakalo prekvapenie – mesto Jelšava totiž vyhralo!  

Ocenenie – sošku Oskar bez bariér 2016 – mesto Jelšava prevzal p. primátor z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a predsedu ZMOS Michala Sýkoru.   

Sme radi, že si výberová komisia všimla pokrok a napredovanie v sociálnych službách pre všetky vekové kategórie – pre deti, dospelých i seniorov. Zohľadnili ťažkú situáciu mesta čo sa týka nezamestnanosti a odkázanosti obyvateľov na poberanie dávky v hmotnej núdzi i to, že mesto nahrádza nedostatok zamestnávateľov v tomto regióne a stovky ľudí zamestnáva v rámci aktivačných prác, menších obecných služieb, dobrovoľníckych prác a projektov, podporovaných ÚPSVR Revúca. Všetkým zúčastneným nám dobre padlo takého morálne ocenenie našej spoločnej práce.  
 
Ing. Janka Švecová – odborný pracovník Komunitného centra Jelšava 

 


 
 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja Vytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka